شرکت رادین ارتباط تبریز در سال ۱۳۹۷ باعقد قرارداد با شر