شماره کارت بانک ملت : 6104337338915737

شماره حساب بانک ملت : 8162478707

شماره شبا بانک ملت : IR88 – 0120 – 0100 – 0000 – 8162 – 4787 – 07

IR880120010000008162478707

به نام امیر حسین ناصری

شماره کارت بانک سامان : 6219861927880236

شماره حساب بانک سامان: 611828005111967601

به نام امیر حسین ناصری

شماره کارت بانک تجارت : 5859831211636120

شماره حساب بانک تجارت : 534055676

به نام امیر حسین ناصری

شماره کارت بانک ملی : 6037998195962898

شماره حساب بانک ملی : 0114891045005

به نام امیر حسین ناصری

شماره کارت بانک شهر : 5047061080170364

شماره حساب بانک شهر : 4001001581454

به نام امیر حسین ناصری

شماره کارت بانک صادرات : 6037697648483680

شماره حساب بانک صادرات : 217102714006

به نام امیر حسین ناصری