حساب بانکی ملت

شماره کارت : 6104337338915737

شماره حساب : 8162478707

شماره شبا : IR 880120010000008162478707

حساب بانکی ملی

شماره کارت : 6037998195962898

شماره حساب : 0114891045005

شماره شبا : IR 71017 0000000 114891045005

حساب بانکی تجارت

شماره کارت : 5859831149834581

شماره حساب : 4390583422

شماره شبا : IR 61018000000004390583422

حساب بانکی سامان

شماره کارت : 6219861058248377

شماره حساب : 960480034088341

شماره شبا : IR 050560960480003408834001

تمامی حساب ها متعلق به امیر حسین ناصری تازه شهری می باشد.

بعد از واریز مبلغ لطفا رسید آن را ارسال نمایید.